Sprzedaż używanych ciągników siodłowych, naczep i samochodów ciężarowych
LeasingKredytUbezpieczenia

Przetwarzanie danych osobowych

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych (dalej: „Administrator”) jest Getruck Sp. z o.o., z siedzibą w 75-017 Koszalin, ul. Andersa 22, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Koszalinie, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod nr 0000457300.
  Z Administratorem można się kontaktować pisemnie, za pomocą poczty tradycyjnej na adres: 75-017 Koszalin, ul. Andersa 22 lub drogą e-mailową pod adresem rodo@getruck.pl
 2. Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO, tj. w oparciu o niezbędność przetwarzania do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora lub przez stronę trzecią, polegających na oferowaniu usług finansowych, szczególnie leasingu, kredytu, pożyczki, faktoringu i ubezpieczeń a także usług pomocy w zakupie lub sprzedaży pojazdów i maszyn.
 3. Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane w celach marketingowych, w celu zapewnienia ciągłości umów ubezpieczenia a także uzyskiwania informacji o sprzedawanych pojazdach lub maszynach lub innych informacji, niezbędnych do realizacji usług.
 4.  Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być banki, firmy leasingowe i faktoringowe, zakłady ubezpieczeń oraz sprzedawcy pojazdów i maszyn.
 5. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny dla realizacji prawnie uzasadnionych interesów Administratora, o których mowa w pkt. 3 powyżej.
 6. Administrator przetwarza Pani/Pana dane osobowe w zakresie, w jakim są one niezbędne do realizacji celów określonych w pkt. 3
 7. Administrator nie przetwarza szczególnych kategorii danych osobowych ani danych osobowych dotyczących wyroków skazujących oraz naruszeń prawa lub powiązanych środków bezpieczeństwa.
 8. Pani/Pana dane osobowe nie są przekazywane do odbiorców poza Europejski Obszar Gospodarczy (EOG) lub do organizacjach międzynarodowych.
 9. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługuje Pani/Panu prawo do żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także o prawo do przenoszenia danych oraz do wniesienia skargi do organu nadzorczego.
 10. Podanie danych jest dobrowolne. Skutkiem niepodania danych jest brak możliwości zapewnienia przez Administratora usług, o których mowa w pkt. 3.
 11. W oparciu o analizę odwiedzanych przez Panią/Pana stron internetowych mogą być podejmowane zautomatyzowane decyzje dotyczące form i treści działań marketingowych, w tym wyświetlanych reklam.
 12. Pani/Pana dane osobowe, o ile nie były przekazane bezpośrednio przez Panią/Pana, zostały pozyskane lub uzupełnione ze źródeł publicznie dostępnych, tj. m. in. z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego (KRS), Głównego Urzędy Statystycznego (GUS). Kategorie tak pozyskanych danych obejmują: Firma - nazwa, Adres Email, Imię i Nazwisko, Telefon (Firma), Adres firmy, Branża, Data rozpoczęcia DG,     Data wznowienia DG,     Data zaprzestania DG, Data zawieszenia DG, NIP, PKD, REGON, Status DG.